AN200

เครื่องวัดความเร็วลม รุ่น AN200

Anemometer

รายละเอียด 

1. ปุ่มเปิด ปิด เครื่อง
2. ขั้วต่อ โพรบ พัดลม
3. ตัวชี้ตำแหน่ง laser pointer
4. Sensor วัดอุณหภูมิอินฟราเรด
5. ยางกันกระแทก
6. หน้าจอแสดงผล
7. ปุ่มวัดค่าอุณหภูมิแบบอินฟราเรด
8. ปุ่ม Air Flow วัดค่า อัตราการไหลของลม
9. ปุ่ม Air Temperature วัดค่าอุณหภูมิลม
10. ใบพัดวัดความเร็วลม
11. ปุ่มเฉลี่ยการวัดค่าอัตราการไหลของลม / Flow ลม
12. ปุ่มเปิดปิดไฟหน้าจอ

รายละเอียดปุ่ม เครื่องวัดความเร็วลม AN200

• Power On/Off ปุ่มเปิด ปิด เครื่องวัดความเร็วลม
• IR + Laser Pointer กดเพื่อวัดค่าอุณหภูมิแบบอินฟราเรด
• MAX/MIN ใช้สำหรับบันทึกค่าสูงสุด ต่ำสุด ของการวัด
<I (Left) ใช้สำหรับเลื่อนตำแหน่งในการเปลี่ยนค่าพื้นที่

UNITS ใช้สำหรับเลือกชนิดการวัด ในหมวดของการวัดอัตราการไหลเครื่องจะแสดงค่า Air Volume , ใน
หมวด เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องจะแสดงค่า Air Speed
^ (Up) ใช้สำหรับเพิ่มค่าพื้นที่
• AVG ใช้ในการเฉลี่ยค่าสำหรับการวัดค่าหลายจุด ซึ่งสูงสุดเฉลี่ยได้ถึง 20 จุดการวัด
• HOLD ใช้สำหรับการค้างค่าการวัด กดอีกครั้งเพื่อออกจากโหมดการค้างค่า
I> (Right) ใช้สำหรับเลื่อนตำแหน่งในการเปลี่ยนค่าพื้นที่
• AREA กดค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมดการใส่ค่าพื้นที่ ใช้ปุ่มลูกศร ในการใส่ค่าในโหมด CFM / CMM
• ใช้สำหรับเปิดไฟหน้าจอในการอ่านค่าในพื้นที่ที่มีแสงน้อย
• MAX/MIN (Temperature) ใช้สำหรับบันทึกค่าสูงสุด ต่ำสุด ของอุณหภูมิ

การใช้งาน เครื่องวัดความเร็วลม AN200
การต่อสายพัดลมเข้ากับ เครื่องวัดความเร็วลม
1. ขั้วต่อสายพัดลมเข้ากับเครื่องจะอยู่ทางด้านบนของเครื่อง ดูตำแหน่งทิศทางของขั้วต่อให้ตรงตามตัว lock
2. เสียบขั้วต่อเข้ากับเครื่องโดยกดเบาๆเข้าในช่องเสียบ
3. ถ้าเครื่องถูกเปิดในขณะที่ไม่ได้ต่อใบพัด เครื่องจะแสดง OL ที่หน้าจอ

การใช้ เครื่องวัดความเร็วลม
1. การเปิด เครื่องวัดลม โดยกดปุ่ม ON/OFF
2. กดปุ่ม UNITS เพื่อเลือกค่าที่ต้องการ วัดความเร็วลม หากเปิดเครื่องมาใหม่ เครื่องจะเข้าสู่โหมดหลังสุดที่ได้ทำการวัด
3. ถือพัดลมให้หันไปตามทิศทางตามลูกศร ระบุในด้านในของใบพัด
4. อ่านค่าที่วัดได้จากหน้าจอแสดงผล โดยตัวเลขตรงกลาง ตัวใหญ่ จะแสดงค่าความเร็วลม ตัวเลขมุมขวามือบนจะแสดงค่าอุณหภูมิ

การใช้ เครื่องวัดความเร็วลม (ค่าเฉลี่ย 20 จุด)
1. ในการเข้าสู่โหมดค่าเฉลี่ยให้กดปุ่ม AVG ค้างไว้ จนกระทั่งได้ยินเสียง BEEP 2 ครั้ง และ หน้าจอแสดง AVG
2. ให้ทำการวัดค่าและกดปุ่ม AVG เสียง BEEP จะดัง 1 ครั้ง และ หน้าจอจะแสดง HOLD
3. ค่าเฉลี่ยก็จะแสดงบนหน้าจอและจำนวนค่าที่เฉลี่ยจะถูกแสดงที่มุมขวามือด้านบนของหน้าจอ และ หลังจากนั้น 5 วินาที เครื่องจะกลับไปสู่การวัดค่าปกติ
4. ทำซ้ำ ขั้นตอนที่ 2 และ 3 จนกระทั่งได้ค่าเฉลี่ย ตามจำนวนจุดที่ต้องการ
5. กลับไปสู่โหมดวัดค่าปกติ โดยการกดปุ่ม AVG ค้างไว้ จนกระทั่งได้ยินเสียง BEEP 2 ครั้ง

การวัดค่าอัตราการไหลของลม (CFM / CMM Meter)
1. เปิด เครื่องวัดความเร็วลม โดยกดปุ่ม ON/OFF
2. กดปุ่ม UNITS เพื่อเลือกค่าที่ต้องการวัด หากเปิดเครื่องมาใหม่ เครื่องจะเข้าสู่โหมด
หลังสุดที่ได้ทำการวัด
3. สำหรับการเริ่มการวัด ต้องใส่ค่าพื้นที่ หน่วยเป็น ตารางเมตร หรือ ตารางฟุต ก่อน
โดยกดปุ่ม AREA ค้างจนกระทั่งได้ยิน BEEP 2 ครั้ง และ หน้าจอตัวเลขด้านซ้ายจะ
กระพริบเพื่อให้ใส่ค่า
4. ใช้ปุ่ม ^ , < และ > ในการเลื่อนตำแหน่งและ เพิ่มค่า และหากได้ค่าที่ต้องการแล้วให้
กดปุ่ม AREA ค้างจนกระทั่งได้ยิน BEEP 2 ครั้ง เพื่อกลับไปสู่โหมดการวัดค่า
5. อ่านค่าที่วัดได้จากหน้าจอแสดงผลของ เครื่องวัดความเร็วลม โดยตัวเลขตรงกลาง ตัวใหญ่ จะแสดงค่าอัตราการไหลของลม Flow Meter (ปริมาณลม) ตัวเลขมุมขวามือบนจะแสดงค่าอุณหภูมิ
เครื่องจะสามารถบันทึกค่าพื้นที่ได้ถึง 16 ค่า โดยแบ่งออกเป็น 8 ค่าสำหรับ CMM และ 8 ค่าสำหรับ CFM ซึ่ง
สามารถใช้ในการบันทึกค่าพื้นที่ ที่ใช้ในการวัดบ่อยๆ ซึ่งสามารถเรียกค่าออกมาจากหน่วยความจำได้ทันที
1. โดยกดปุ่ม AREA ค้างจนกระทั่งได้ยิน BEEP 2 ครั้ง หน้าจอมุมขวามือบนจะแสดงตำแหน่งของ
หน่วยความจำ
2. กดปุ่ม Next เพื่อเลื่อนไปยังตำแหน่งหน่วยความจำที่ต้องการ เมื่อได้ตำแหน่งหน่วยความจำที่ต้องการ
บันทึกแล้วก็ให้ใส่ค่าพื้นที่ โดยใช้ปุ่ม ^ , < และ > ในการเลื่อนตำแหน่งและ หากได้ค่าที่ต้องการแล้วให้กด
ปุ่ม AREA ค้างจนกระทั่งได้ยิน BEEP 2 ครั้ง เพื่อบันทึกค่าพื้นที่ และ กลับไปสู่โหมดการวัดค่า
ในการใช้งานครั้งต่อไปหากต้องการนำค่าพื้นที่ในหน่วยความจำมาใช้ ให้เลื่อนไปในตำแหน่งหน่วยความจำที่บันทึ
แล้วกด ปุ่ม AREA ค้างจนกระทั่งได้ยิน BEEP 2 ครั้ง เพื่อกลับไปสู่โหมดการวัดค่า
การวัดค่าความอัตราการไหลของลม (ค่าเฉลี่ย 20 จุด) ด้วย เครื่องวัดความเร็วลม Anemometer รุ่น AN200
1. ในการเข้าสู่โหมดค่าเฉลี่ยให้กดปุ่ม AVG ค้างไว้ จนกระทั่งได้ยินเสียง BEEP 2 ครั้ง และ หน้าจอแสดง AVG
2. ให้ทำการวัดค่าและกดปุ่ม AVG เสียง BEEP จะดัง 1 ครั้ง และ หน้าจอจะแสดง HOLD
3. ค่าเฉลี่ยก็จะแสดงบนหน้าจอและจำนวนค่าที่เฉลี่ยจะถูกแสดงที่มุมขวามือด้านบนของหน้าจอ และ หลังจากนั้น 5 วินาที เครื่องจะกลับไปสู่การวัดค่าปกติ
4. ทำซ้ำ ขั้นตอนที่ 2 และ 3 จนกระทั่งได้ค่าเฉลี่ย ตามจำนวนจุดที่ต้องการ
5. กลับไปสู่โหมดวัดค่าปกติ โดยการกดปุ่ม AVG ค้างไว้ จนกระทั่งได้ยินเสียง BEEP 2 ครั้ง การค้างค่าที่วัด DATA HOLD
1. ขณะทำการวัด กดปุ่ม HOLD เพื่อค้างค่าที่วัด
2. หน้าจอจะแสดง HOLD
3. กดปุ่ม HOLD อีกครั้ง เพื่อกลับสู่การวัดค่าปกติ

การบันทึกค่าสูงสุด ตํ่าสุด ค่าเฉลี่ย MAX/MIN/AVG RECORD
1. กดปุ่ม MAX/MIN หน้าจอจะแสดง AVG และ RECORD ในสภาวะนี้ เครื่องจะทำการบันทึกค่าสูงสุด
ต่ำสุด และ ค่าเฉลี่ย ของ เครื่องวัดความเร็วลม
2. กดปุ่ม MAX/MIN อีกครั้ง หน้าจอจะแสดงค่าสูงสุดในการวัด
3. กดปุ่ม MAX/MIN อีกครั้ง หน้าจอจะแสดงค่าต่ำสุดในการวัด
4. กดปุ่ม MAX/MIN อีกครั้ง เพื่อกลับสู่สภาวะการวัดค่าปกติ
5. หากต้องการล้างค่า สูงสุด ต่ำสุด และ หยุดการบันทึกค่า ให้กดปุ่ม AREA จนกระทั่ง หน้าจอกลับไปสู่
โหมดการอ่านค่าปกติ
หน่วยของการวัดอุณหภูมิ
ถอดยางกันกระแทกทางด้านหลัง และ ฝาปิดแบตเตอรี่ เพื่อเลื่อนสวิทย์ไปยังตำแหน่ง C หรือ F ตาม
ต้องการ
การปิดเครื่องอัตโนมัติ AUTO POWER OFF
เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ เครื่องจะปิดตัวเองอัตโนมัติ หลังจากไม่ได้ใช้งาน 20 นาที และ
สามารถยกเลิกการปิด เครื่องวัดความเร็วลม อัตโนมัติได้ดังนี้
1. กดปุ่มปิดเครื่อง
2. กดปุ่ม BACKLIGHT ค้างไว้ และ กดปุ่มเปิดเครื่องพร้อมกัน
3. หน้าจอจะแสดง “dis APO” ซึ่งแสดงว่าเครื่องถูกยกเลิกโหมดปิดเครื่องอัตโนมัติแล้ว
4. และโหมดการปิดเครื่องอัตโนมัติจะถูกเปิดใช้อีกครั้งหลังจากปิดเครื่อง

การวัดค่าอุณหภูมิแบบอินฟราเรด
1. Sensor ในการวัดค่า อยู่ทางด้านบนของตัวเครื่อง
2. หันด้านหัวของเครื่องชี้ไปยังตำแหน่งที่ต้องการวัดอุณหภูมิ
3. กดปุ่ม IR + Laser Pointer ค้างไว้เครื่องจะทำการอ่านค่าอุณหภูมิที่พื้นผิว และหน้าจอจะแสดง IR TEMP และสัญลักษณ์
4. ค่าอุณหภูมิจะแสดงที่ ตรงกลางหน้าจอ ของส่วนแสดงผล
5. เมื่อปล่อยปุ่ม IR + LASER POINTER ส่วนตัวชี้ตำแหน่ง (Laser Pointer) ก็จะหายไป
6. หากทำการวัดค่าของอุณหภูมิอากาศด้วยใบพัด และ วัดอุณหภูมิด้วยแสงอินฟราเรดพร้อมกัน ค่าอุณหภูมิของอากาศจะแสดงตรงด้านบนของหน้าจอ
7. หลังจากปล่อยปุ่ม IR + LASER POINTER ประมาณ 3 วินาที เครื่องก็จะกลับไปสู่การวัดค่าปกติ